БОИ
за 
енергетиката (АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ, преносни мрежи),
хранителната промишленост,
фармацевтиката,
микроелектроника,
пътищата и мостовете,
химическото производство,
преработката на отпадни води,
добивът и преработката на нефт и газ,
производството на пулп и хартия
и други отрасли