Области на приложение

Eнергетиката
АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ, преносните мрежи
Металургията и минното дело Химическото производство Производството на пулп и хартия Преработката на отпадни води
Пътищата и мостовете Фармацевтиката и микроелектрониката Машиностроенето Добивът и преработката на нефт и газ Хранителната промишленост